Fyodor Dostoyevsky

  • by

Fátima Pires – Os Irmãos Karamázov (The Brothers Karamazov) – Fiódor Dostoiévski

  • by

Isabel Garcia Pereira – Noites Brancas (White Nights) / Fyodor Dostoyevsky